Algemene voorwaarden en privacyreglement

Wanneer je met Kristal Hooradvies in zee gaat kan je vertrouwen op een goede afloop. Toch is het goed om enkele afspraken en voorwaarden op een rijtje te hebben.

Definities

Kristal Hooradvies: adviesbureau dat trainingen verzorgt op het gebied van audiologie en gehoor. Kristal Hooradvies in een besloten vennootschap.

Deelnemer: de persoon die zich heeft ingeschreven voor een training bij Kristal Hooradvies

Aanmelding: de intentie van een deelnemer om deel te nemen aan een training, kenbaar gemaakt aan Kristal Hooradvies via e-mail of inschrijfformulier op de website. Pas nadat de factuur is voldaan, wordt de aanmelding omgezet in een inschrijving.

Overmacht: wanneer het door externe omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Kristal Hooradvies ligt onmogelijk is voor Kristal Hooradvies of de deelnemer om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen

Klachten: alle grieven van deelnemer met betrekking tot de training gegeven door Kristal Hooradvies.

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die Kristal Hooradvies zelf aanbiedt en organiseert.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen of betwistingen die uit deze overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

Aanmelding, inschrijving en betaling

De trainingen worden aangeboden via verschillende platforms (eigen website, PE-online, derde websites of flyers). Een deelnemer kan zich aanmelden via de website of via e-mail. Kristal Hooradvies stuurt een factuur aan de deelnemer. De betalingstermijn is minimaal het aantal kalenderdagen tot start van de training, minus twee kalenderdagen, en maximaal 14 kalenderdagen. De inschrijving is pas definitief nadat de factuur is voldaan binnen de gestelde betalingstermijn. Wanneer de factuur niet betaald is binnen de gestelde betalingstermijn, worden er geen kosten aangerekend aan de deelnemer. De aanmelding wordt dan als nietig beschouwd.

Een deelnemer is pas ingeschreven voor een training nadat de factuur is voldaan.

Annulering

Annulering van de training door de deelnemer is zonder enige consequenties mogelijk tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Het betaalde bedrag wordt dan teruggestort. Bij annulering tussen 2 en 14 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.

Indien de training in geval van overmacht niet verzorgd kan worden door Kristal Hooradvies op de vastgestelde datum, worden alle betaalde inschrijvingsgelden teruggestort. Deelnemers kunnen zelf kiezen om zich in te schrijven voor een training op later datum. Kristal Hooradvies kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten voor de deelnemers die met de datumwijziging gemoeid zijn.

Auteursrecht

Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Kristal Hooradvies. Deelnemers mogen de trainingsmaterialen niet vermenigvuldigen of verspreiden, tenzij voor eigen gebruik. Delen met derden of openbaar maken van de trainingsmaterialen mag enkel na uitdrukkelijke toestemming van Kristal Hooradvies en onder duidelijke bronvermelding.

Aansprakelijkheid

Kristal Hooradvies verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Kristal Hooradvies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Kristal Hooradvies.

Kristal Hooradvies is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten. Iedere aansprakelijkheid van Kristal Hooradvies is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Kristal Hooradvies wordt uitbetaald.

Kristal Hooradvies zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Vertrouwelijkheid

Kristal Hooradvies behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk. Kristal Hooradvies staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.

Klachten

Klachten kunnen door deelnemers geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar  Kristal Hooradvies, Bloemistenstraat 43, 2140 Borgerhout. Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de deelnemer.

Definities

Kristal Hooradvies: adviesbureau dat trainingen verzorgt op het gebied van audiologie en gehoor. Kristal Hooradvies in een besloten vennootschap.

Opdrachtgever: de persoon of organisatie die een training op maar heeft besteld bij Kristal Hooradvies.

Deelnemer: de personen die de training volgen. 

Overmacht: wanneer het door externe omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Kristal Hooradvies ligt onmogelijk is voor Kristal Hooradvies of de deelnemer om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen

Klachten: alle grieven van deelnemer met betrekking tot de training gegeven door Kristal Hooradvies.

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die Kristal Hooradvies geeft in opdracht van een opdrachtgever.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen of betwistingen die uit deze overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

Samenstelling van de training

Een trainingen op maat wordt in samenspraak met de opdrachtgever opgesteld. Op voorhand worden schriftelijke afspraken gemaakt over alle praktische zaken (waaronder, plaats of platform, duur, aantal deelnemers, etc). Ook de prijs wordt op voorhand schriftelijk overeengekomen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de communicatie over de training naar de deelnemers toe. 

Facturering en betaling 

Kristal Hooradvies stuurt na afloop van de training een factuur aan de opdrachtgever. De betalingstermijn is 14 dagen. Wanneer de factuur niet betaald is binnen de gestelde betalingstermijn, wordt er 8% bruto interest aangerekend, te rekenen vanaf de vervaldag, samen met een forfaitaire vergoeding van 40 euro. 

Annulering

Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum.  Bij annulering binnen 7 dagen kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht. In het geval dat Kristal Hooradvies op het afgesproken moment aanwezig is voor een training, maar er zijn geen deelnemers aanwezig, wordt 100% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht.

Indien de training in geval van overmacht niet verzorgd kan worden door Kristal Hooradvies op de vastgestelde datum, zal de training herpland worden volgens de originele voorwaarden.  Kristal Hooradvies kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten voor de deelnemers die met de datumwijziging gemoeid zijn.

Auteursrecht

Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Kristal Hooradvies. Deelnemers mogen de trainingsmaterialen niet vermenigvuldigen of verspreiden, tenzij voor eigen gebruik. Delen met derden of openbaar maken van de trainingsmaterialen mag enkel na uitdrukkelijke toestemming van Kristal Hooradvies en onder duidelijke bronvermelding.

Aansprakelijkheid

Kristal Hooradvies verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Kristal Hooradvies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Kristal Hooradvies.

Kristal Hooradvies is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten. Iedere aansprakelijkheid van Kristal Hooradvies is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Kristal Hooradvies wordt uitbetaald.

Kristal Hooradvies zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Vertrouwelijkheid

Kristal Hooradvies behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk. Kristal Hooradvies staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.

Klachten

Klachten kunnen door deelnemers geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Kristal Hooradvies, Bloemistenstraat 43, 2140 Borgerhout. Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de deelnemer.

Kristal Hooradvies behandelt persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Kristal Hooradvies houdt enkel gegevens bij die nodig zijn voor:

  • administratieve verplichtingen
  • delen van informatie over de trainingen waar iemand zich voor ingeschreven heeft.
  • het bekend maken van toekomstige trainingen, producten en diensten van Kristal Hooradvies

De enige gegevens die Kristal Hooradvies bijhoudt zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens, inclusief telefoonnummer en bedrijfsgegevens
  • Betalingsgegevens, inclusief BTW-nummer
  • StAR-nummer

Gegevens worden niet uitgewisseld met derden, met als enige uitzondering:

  • gegevensuitwisseling met Stichting Audiciensregister met als doel het registreren van accreditatiepunten van de deelnemer aan een training. Wanneer een deelnemer zich inschrijft met zijn StAR-nummer gaat Kristal Hooradvies er van uit dat de deelnemer akkoord geeft voor deze specifieke gegevensuitwisseling.

Personen kunnen zich inschrijven op een mailinglist van Kristal Hooradvies. Deelnemers aan trainingen worden door Kristal Hooradvies toegevoegd aan de mailinglist. Deze heeft als enige doel het bekend maken van toekomstige trainingen, producten en diensten van Kristal Hooradvies. Personen kunnen zich te allen tijde uitschrijven van de mailinglist, middels een link in de email.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor bovengenoemde doeleinden, met een maximum van 2 jaar na afronding van het laatste contact met de betrokkene(n). Wanneer dit een training was waar iemand aan deelnam, geldt het laatste contactmoment binnen te training. Hierna worden de meeste gegevens verwijderd uit de administratieve systemen.

De persoonsgegevens worden opgeslagen in systemen die enkel toegankelijk zijn, met een wachtwoord, op systemen van Kristal Hooradvies of diensten waar Kristal Hooradvies een overeenkomst mee heeft. Kristal Hooradvies heeft gecontroleerd dat deze systemen en diensten voldoen aan de GDPR.

Wanneer een persoon vaststelt dat de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan deze persoon via e-mail of telefoon verzoeken de gegevens aan te passen of aan te vullen waar nodig. Op verzoek van de persoon zelf zullen persoonsgegevens volledig verwijderen uit de systemen van Kristal Hooradvies, zolang Kristal Hooradvies nog kan voldoen aan de wettelijke en fiscale verplichtingen.

bol_popup

Laten we elkaar leren kennen

Neem contact met ons op